VEIKON TURVA -TUOTEVAKUUTUS

1. Vakuutettu tuote

Vakuutus voidaan ottaa vain, kun tuote ostetaan Veikon Koneesta ja vakuutus koskee vain ostokuitissa
(vakuutustodistus) vakuutetuksi merkittyä esinettä. Vakuutusmaksun suuruus ilmenee ostokuitista.
Vakuutus koskee myös tuotteen alkuperäisen pakkauksen mukana tulevia vakiovarusteita. Vakiovarusteilla
tarkoitetaan tarvikkeita, jotka ovat oleellisia tuotteen käyttämiseen tai ohjaamiseen, kuten kaukosäädin, laturi
tai muut alkuperäispakkaukseen kuuluneet osat. Vakuutus ei kata nk. kylkiäistuotteita, jotka liittyvät
erikoistarjoukseen tai mainoskampanjaan rajoitetun ajan.

2. Vakuutuksenottaja

Vakuutus on voimassa tuotteen alkuperäisen omistajan tai muun sellaisen tahon hyväksi, joka on myöhemmin
hankkinut tai saanut vakuutetun tuotteen laillisella tavalla.

3. Missä vakuutus on voimassa

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.

4. Milloin vakuutus on voimassa

Vakuutus on voimassa sen hankintapäivästä eli heti, kun vakuutuksenottaja on maksanut vakuutusmaksun,
kuitenkin aikaisintaan ajankohdasta, jolloin tuote toimitettaan vakuutuksenottajalle.

5. Kattavuus

Vakuutus kattaa seuraavat vakuutetulle tuotteelle aiheutuvat vahinkotapahtumat, lukuun ottamatta kohdassa
6. mainittuja poikkeuksia:

 

 1. Vahinko, joka johtuu äkillisestä ja odottamattomasta sisäisestä viasta johtuvasta toimintahäiriöstä,
  jota ei voida korvata tuotetakuun mukaan tai joka kuuluu myyjän ostolain sääntöjen
  (kuluttajansuojalaki, kauppalaki) mukaiseen vastuuseen. Koskee myös akkuja.
 2. Vahinko, joka johtuu äkillisestä ja odottamattomasta ulkoisesta tapahtumasta aiheutuneesta
  toimintahäiriöstä, jota ei voida korvata tuotetakuun perusteella tai joka ei kuulu myyjän ostolain
  säännösten mukaiseen vastuuseen (kuluttajasuojalaki, ostolaki).
 3. Vakuutetussa jääkaapissa, pakastimessa, pesukoneessa tai kuivausrummussa ilmenneen vian
  aiheuttamat vahingot laitteen sisästölle, mikäli vika ilmenee kahdentoista kuukauden kuluessa
  laitteen ostopäivästä. Korvaussumma on enintään 200 euroa vakuutuskauden aikana.
 4. Pestävän pyykin värjäys pyykkikoneessa, jossa pyykki värjäytyy tahattomasti, koska samassa koneessa
  on pesun aikana sekoittunut vahingossa eriväristä pyykkiä. Korvauksen enimmäismäärä on 200 euroa
  ensimmäisen 12 kuukauden aikana.
 5. Tuote varastetaan murtautumalla asuntoosi, vapaa-ajan asuntoosi tai toimistoosi. Katso kohta 7.
  Murto kotiin, loma-asuntoon tai toimistoon. Katso kohta 7.
 6. Toimimattomuudesta johtuvan vahingon korvaamiseksi tuote on toimitettava vahinkokeskuksen
  osoittamaan liikkeeseen tai huoltoliikkeeseen.
 7. Jos kotivakuutuksesi korvaa myös tapahtuneen vahingon ja vahinko korvataan myös Veikon Turvan
  Tuotevakuutuksesta, autamme sinua kattamaan omavastuun vakuutetun tuotteen

6. Poikkeukset

Vakuutus kattaa seuraavat vakuutetulle tuotteelle aiheutuvat vahinkotapahtumat, lukuun ottamatta kohdassa
6. mainittuja poikkeuksia:

 

Vakuutus ei korvaa:

 1. Sellaisia vahinkoja, jotka aiheutuvat tai ovat seurausta kulumisesta, kuluttamisesta, epänormaalista
  käytöstä, iän mukanaan tuomista muutoksista, värin tai muodon muuttumisesta, kuonakerrostumista,
  ruostumisesta, homehtumisesta tai laiminlyödystä kunnossapidosta tai jostain muusta vauriosta, joka
  ei vaikuta tuotteen toimivuuteen, kuten kotelon naarmut, nk. kosmeettiset vauriot.
 2. Kulutustarvikkeita, kuten lamppuja, filmiä, tulostuspäitä tai mustepatruunoita.
 3. Kustannuksia, jotka aiheutuvat säännöllisestä kunnossapidosta, säätämisestä, muuntelemisesta tai
  huoltamisesta, tai näistä toimenpiteistä aiheutuneita vaurioita.
 4. Seurannaisvahinkoja, kuten esimerkiksi että television putoaminen aiheuttaa lattiaan vaurioita.
 5. Kustannuksia, jotka aiheutuvat laitteiston purkamisesta ja/tai kokoamisesta vaurion yhteydessä.
  Tuotevakuutuksesta, autamme sinua kattamaan omavastuun vakuutetun tuotteen
 6. Ohjelmistoja ja pelejä tai tietokoneviruksen ja ohjelmistovian aiheuttamaa vahinkoa tai puutteellista
  toimintaa, joka on seurausta tällaisesta viasta.
 7. Vakuutetun tuotteen katoamisesta tai häviämisestä aiheutunutta vahinkoa, paitsi mikäli tuote
  varastetaan kodistasi, vapaa-ajan asunnostasi tai toimistostasi murron yhteydessä.
 8. Vakuutuksenantaja ei vastaa mahdollisista lisäkustannuksista, jotka aiheutuvat vakuutuksenottajan
  käyttäessä muuta kuin vakuutuksenantajan osoittamaa huoltoliikettä.
 9. Tallennetun tiedon katoamista, sisältäen (mutta ei ainoastaan) kaikenlaiset tiedostot, lataukset,
  videot, äänitiedostot sekä sovellukset.
 10. Vakuutuksenantaja ei vastaa kustannuksista, jotka syntyvät tiedostojen ja/tai ohjelmien uudelleen
  luomisesta ja/tai hakemisesta sekä uudelleen asentamista.
 11. Vahinkoa, joka johtuu valmistajan sarjavioista.

7. Määritelmät

 • Asunnolla tarkoitetaan kiinteää ja pysyvää rakennusta, jossa olet kirjoilla asukkaana ja jossa asut
  vakinaisesti.
 • Vapaa-ajan asunnolla tarkoitetaan kiinteää ja pysyvää rakennusta, lukuun ottamatta hotellia, täysihoitolaa
  tai muuta asumismuotoa lyhytaikaisella vuokrasopimuksella.
 • Toimistolla tarkoitetaan toimistotyyppistä työpaikkaa kiinteässä ja pysyvässä rakennuksessa, jossa
  varsinainen työpaikkasi sijaitsee. Toimistolla ei tarkoiteta yleisötiloja, kuten julkisia ympäristöjä, joita ovat
  esimerkiksi myymälät, kirjastot ja näyttelytilat. Toimistolla ei myöskään tarkoiteta esimerkiksi
  pukuhuoneita, luokkahuoneita tai ruokasaleja.
 • Kiinteällä ja pysyvällä rakennuksella tarkoitetaan kiinteällä maapohjalla olevaa taloa tai mökkiä.
  Esimerkiksi minkäänlaisia ajoneuvoja, asuntovaunuja, parakkeja, veneitä, proomuja tai lauttoja ei katsota
  kiinteiksi ja pysyviksi rakennuksiksi.
 • Murtautumisella tarkoitetaan luvatonta ja väkivaltaista murtautumista sisälle rakennukseen, joka näissä
  ehdoissa luokitellaan asunnoksi, toimistoksi tai vapaa-ajan asunnoksi ja joka täyttää vakuutuksen
  suojeluohjeet
 • Murtautumisella tarkoitetaan myös tunkeutumista sisälle käyttäen lukkoon tarkoitettua avainta, joka on
  otettu ryöstön yhteydessä tai murron yhteydessä lukitusta huoneistosta.
 • Korvaavalla tuotteella tarkoitetaan joko uutta tuotetta tai kunnostettua tuotetta. Kaikkien korvaavien
  tuotteitten mukana tulee vähintään 12 kk takuu.

8. Omavastuu

Omavastuu maksetaan, kun kyseessä on äkillinen, ulkoinen ja tapaturmainen vahinko. Omavastuun suuruus
määräytyy tuoteryhmän mukaisesti ja lasketaan seuraavasti:

 • Pienet kodinkoneet 19 euroa
 • Kannettavat tietokoneet 49 euroa
 • Muut tuotteet 29 euroa

Takuunomaisissa korvaustapauksissa, jolloin tuotteen toimimattomuus on seurausta laitteen sisäisestä
vauriosta, omavastuuta ei peritä.

9. Suojeluohjeet ja huolellisuusmääräykset

Sinun tulee noudattaa valmistajan antamia ohjeita tuotteen kokoamisesta, asentamisesta, käyttämisestä,
kunnossa pitämisestä ja huoltamisesta. Jättäessäsi tuotteen kotiisi, vapaa-ajan asuntoosi tai toimistoosi, tulee
sinun huolehtia, että kaikki ulko-ovet ja kaikki avattavissa olevat ikkunat, jotka ovat alle neljän metrin
korkeudella maan pinnalta, ovat lukossa. Avaimia ei saa jättää lukkoihin paikoilleen.

Vakuutettua tuotetta on käsiteltävä normaalia varovaisuutta noudattaen ja siten, että vahingot pystytään
välttämään mahdollisimman tehokkaasti. Tuotetta ei esimerkiksi saa käyttää sellaisessa ympäristössä, jossa
vaurioitumisen vaara on ilmeinen.

Vakuutettu tuote tulee kuljettaa siten, että vahingot pystytään välttämään mahdollisimman tehokkaasti,
esimerkiksi käyttöohjeen/ohjekirjan kuljetusohjeita tulee noudattaa.

Korvauksen alentuminen tai menetys:
Mikäli suojeluohjeita tai huolellisuusmääräyksiä ei ole noudatettu, korvausta voidaan alentaa yleensä
erityisellä vähennyksellä, joka on tavallisesti 25 %. Vakavan laiminlyönnin yhteydessä korvaus voidaan evätä
kokonaan (vähennys 100 %).

10. Korvausmääräykset

Vakuutuksen piiriin kuuluvista vahingoista korvataan tuotteen korjauskustannukset, kuitenkin korkeintaan
tuotteen ostohintaan saakka, joka käy ilmi ostokuitista. Ellei tuotetta korjata, vakuutuskorvaus suoritetaan
korvaamalla vahingoittunut tuote samanmallisella ja – merkkisellä tuotteella tai, jos sellaista ei ole saatavana,
lähinnä ominaisuuksiltaan vastaavalla tuotteella kuin vahingoittunut tuote. Jos myymälän valikoimasta ei löydy
teknisillä ominaisuuksiltaan vastaavaa tuotetta vakuutuskorvaus suoritetaan korvaamalla lahjakortilla, jonka
summa vastaa vakuutetun tuotteen ostohintaa. Vakuutuksenantajalla on oikeus päättää, milloin tuote
korjataan, korvataan uudella tuotteella, lahjakortilla tai korvaavalla tuotteella.

Korvaus voidaan ainoastaan suorittaa siinä maassa, jossa tuote on ostettu. Arvon alenemista tai ikävähennystä
ei tehdä.

Jos televisioon ostettiin kalibrointipalvelun, myös korvaavaan tuotteeseen sisältyy kalibrointipalvelu.
Käteiskorvausta ei makseta. Poikkeuksena: Jos valmistajan/huoltoliikkeen korjaustoimenpiteet edellyttävät,
että huolto maksetaan etukäteen luottokortilla, asiakas maksaa sen ja saa käteiskorvauksen
vakuutuksenantajalta toimitettuaan joko kuitin maksetusta huollosta tai vähintään tilausvahvistuksen, josta
korjauksen hinta ilmenee.

Tuotteen huoltoa asiakkaan kotona 50 kilometrin etäisyydellä huoltokorjaamosta pidetään kohtuullisena
korjauskustannuksena, jos vakuutuksenottajaa on tuotteen suuruuden vuoksi (ns. SDA ja MDA) yli 10 kg,
muissa tuotteissa 20 kg tai jos TV, jonka näytön koko on yli 32”, kohtuutonta vaatia viemään sitä itse
huoltokorjaamoon. Vakuutuksenantaja päättää, missä tapauksissa kotihuolto hyväksytään. Ota sen vuoksi aina
yhteyttä vakuutusyhtiöön, voidaksemme selvittää oikeudestasi kotihuoltoon ja nimetä sopivan
huoltokorjaamon. Lieden ja/tai uunin vaurioituessa, jolloin korjaus- tai vaihtotuotetta ei voida toimittaa 24h
sisällä, asiakkaalle hyvitetään myös 50 € lahjakortti ravintolakäyttöön (vahinkotapahtuman yhteydessä).

Pienemmille kotitaloustuotteille ns. SDA ja ns. all-in-one -tuotteet (esim. tulostimet, joissa on sisäänrakennettu
skanneri ja faksi) alle 400 €:n hintaan, korvausratkaisu tapahtuu suoraan myymälöissä: vie tuote myymälään
saadaksesi avun paikan päällä.

11. Vakuutuskausi ja vakuutusmaksu

Vakuutuskausi alkaa vakuutuksen hankintapäivästä, katso kuitenkin kohta 4, ja päättyy valitun vakuutuskauden
kuluttua umpeen. Vakuutusmaksun suuruus ilmenee ostokuitista.
Vakuutuksenottaja voi aina irtisanoa vakuutuksen 14 ensimmäisen päivän aikana, laskettuna hankintapäivästä,
ja tällöin vakuutuksenottajalla on oikeus suoritetun vakuutusmaksun täysimääräiseen palautukseen.
Vakuutuksen irtisanominen ensimmäisten 14 päivän aikana tulee aina toimittaa siihen liikkeeseen, josta ostit
vakuutuksen. Vakuutuksenottajalla on lisäksi oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään
vakuutuskauden aikana, jolloin jäljellä oleva vakuutusmaksu palautetaan.

Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti Veikon Turva -vahinkokeskukseen osoitteella:


veikonturva@moderna.fi
tai kirjeitse:
Moderna Försäkringar
Veikon Turva
Box 7830
SE-103 98 Stockholm

12. Vakuutusmaksun maksaminen

Vakuutusmaksu maksetaan etukäteen, kuitenkin viimeistään tuotteen toimituksen yhteydessä.

13. Vahingon sattuessa

Vahingon sattuessa ota yhteys Modernan vahinkokeskukseen:
029-003 9220
ma-pe klo 10-20 ja la klo 11-16
affinity@moderna.fi
www.moderna.fi
Vahinkoilmoitus on tehtävä viipymättä vahingon ilmettyä.
Lisätietoja on kohdassa 14.
Murron yhteydessä tapahtuneesta varkaudesta on tehtävä rikosilmoitus poliisille sillä paikkakunnalla, jolla
vahinko tapahtui, ja rikosilmoitus on liitettävä vahinkoilmoitukseen.

14. Yleiset ehdot

Jos sama tuote on vakuutettu saman riskin varalta useassa yhtiössä, on jokainen yhtiö vastuussa vakuutetulle
niin kuin yhtiö olisi yksin myöntänyt vakuutuksen. Vakuutuksenottajalla ei kuitenkaan ole oikeutta
korkeampaan korvaukseen yhtiöiltä kuin mikä yhteensä vastaa vahingon määrää

Jos haet korvausta petollisessa tarkoituksessa tai olet ilmoittanut jotakin, vaiennut jostakin tai salannut jotakin,
jolla olisi ollut merkitystä korvausta määrättäessä tai olet laiminlyönyt edellä ilmoitetun velvollisuutesi tai
jättänyt toteuttamatta kohtien 9 ja 13 mukaiset velvoitteesi, menetät oikeuden korvaukseen. Sama koskee
vahinkoa, jonka olet aiheuttanut törkeän huolimattomuuden seurauksena tai tahallisesti.

Korvausta ei makseta sellaisista vahingoista, joiden syynä tai joiden laajuuteen vaikuttavana tekijänä on ollut
atomiydinprosessi, sota, sotaan rinnastettavissa oleva tapahtuma, sisällissota, vallankumous, terroriteko,
kapina, mellakka, takavarikko, pakkolunastus tai viranomaistoimen seurauksena esineelle aiheutunut vahinko.
Vakuutuksenantaja ei vastaa tappioista, jotka syntyvät vahingonselvittelyn viivästymisestä edellisessä
kappaleessa tarkoitettujen tapahtumien tai työmarkkinariitojen vuoksi. Sinun tulee toimittaa
vakuutuksenantajalle vahinkoilmoituksen yhteydessä kaikki vakuutusasialle merkitykselliset tiedot sekä
perusteellinen vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta. Paikka ja aika tulee aina ilmoittaa.

Vakuutuksenantajan maksaman korvauksen osalta vakuutuksenantaja ottaa haltuunsa oikeutesi vaatia
korvausta vahingosta vastuussa olevalta taholta. Jos luovut tapahtuneen vahingon jälkeen oikeudestasi
korvaukseen muulta taholta sopimuksen, takuun tai vastaavan mukaisesti tai takaisinperintäoikeudesta,
vakuutuksenantajan korvausvelvollisuutta rajoitetaan vastaavasti ja maksettu vakuutuskorvaus maksetaan
takaisin vakuutuksenantajalle. Se, jolla on oikeus korvaukseen vakuutuksen perusteella, menettää oikeutensa,
ellei hän toimita korvausvaatimustaan vakuutuksenantajalle kahdentoista (12) kuukauden kuluessa siitä, kun
hän sai tiedon mahdollisuudestaan saada korvausta ja joka tapauksessa kymmenen (10) vuoden kuluessa
vakuutustapahtuman sattumisesta.

Se, joka haluaa nostaa kanteen vakuutuksenantajaa kohtaan johtuen vakuutuksenantajan antamasta
korvauspäätöksestä, menettää oikeutensa, ellei hän nosta kannetta tuomioistuimessa kolmen vuoden sisällä
siitä, kun hän sai kirjallisen tiedon vakuutuksenantajan päätöksestä ja tästä määräajasta. Kanne voidaan nostaa
myös kantajan kotipaikan tuomioistuimessa.

15. Yhteenveto tietosuojakäytännöstä

Henkilötietojasi käsitellään voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti, joka on 25.5.2018 alkaen
Euroopan parlamentin ja neuvoston (EU) asetus 2016/679. Käsiteltäviä henkilötietoja
ovat esimerkiksi nimi, osoite, henkilötunnus ja terveydentilaa koskevat tiedot. Tiedot koskevat asiakasta mutta saattavat myös sisältää tietoja kanssavakuutetuista. Tiedot kerätään asiakkaalta itseltään, mutta niitä voidaan hankkia myös esimerkiksi yhteistyökumppaneiltamme.

Tietoja voidaan kerätä ja täydentää myös viranomaisrekistereistä. Käsittelemme henkilötietoja voidaksemme
täyttää velvollisuutemme asiakkaitamme kohtaan, esimerkiksi vakuutusasioiden selvittämistä sekä
vakuutussopimusten hallinnointia varten. Henkilötietoja voidaan käyttää myös analyysien, liiketoiminnan
kehittämisen sekä tilastojen aineistona. Tietoja voidaan luovuttaa mainittuja tarkoituksia varten yhteistyökumppaneille EU- ja ETA-alueen sisä- ja ulkopuolelle, vakuutusedustajille tai muille samaan konserniin kuuluville yhtiöille. Lain mukaan tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille. Tietoja ei säilytetä kauempaa kuin on tarpeellista.

Henkilötietojen käsittelijä on Moderna Försäkringar. Jos haluat tietää, mitä sinua koskevia henkilötietoja
käsittelemme tai jos haluat pyytää hallussamme olevat henkilötietosi itsellesi, voit pyytä selvitystä.

16. Vakuutussopimuslaki

Tähän vakuutukseen sovelletaan vakuutussopimuslakia (28.6.1994/543) sekä muuta Suomen lainsäädäntöä.
Ellemme ole mielestäsi täyttäneet vakuutuksessa annettuja sitoumuksiamme, voit pyytää meiltä korjausta
asiaan lähettämällä meille kirjeen, jossa selostat asiasi ja pyydät meiltä oikaisua asiaan. Sinulla on myös aina
oikeus nostaa näiden vakuutusehtojen mukaisia oikeuksiasi koskeva kanne yleisessä tuomioistuimessa.

17. Vakuutuksenmyöntäjä

Vakuutuksenmyöntäjä on Moderna Försäkringar, joka on osa Trygg-Hansa Försäkring- yhtiötä, 106 26 Stockholm, Y-tunnus 516403-8662 Sivuliike yhtiölle Tryg Forsikring A/S, Y-tunnus 24260666, Klausdalsbrovej 601, DK-2750 Ballerup, Tanska.